Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lệnh số 09/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đấu thầu

Lệnh số 09/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đấu thầu

* Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước

* Ngày ban hành: 03/07/2023

* Ngày có hiệu lực: 03/7/2023

* Nội dung chính:

Lệnh số 09/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước công bố Luật Đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.