Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lệnh số 08/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Côn...

Lệnh số 08/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

* Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước

* Ngày ban hành: 03/07/2023

* Ngày có hiệu lực: 03/7/2023

* Nội dung chính:

Lệnh số 08/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước công Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không