Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lệnh số 06/2023/L-CTN ngày 30/6/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lệnh số 06/2023/L-CTN ngày 30/6/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

* Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước

* Ngày ban hành: 30/6/2023

* Ngày có hiệu lực: 30/6/2023

* Nội dung chính:

Lệnh số 06/2023/L-CTN ngày 30/6/2023 của Chủ tịch nước công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không