Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác cải cách thể chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
Kết quả công tác cải cách thể chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Cải cách thể chế là bộ phận không thể tách rời của cải cách hành chính, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, nhiệm vụ về cải cách hành chính tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp đã xác định nhiệm vụ cải cách thể chế là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện công tác Tư pháp cũng như công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Năm 2019, bám sát Chương trình công tác năm của ngành Tư pháp và Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã nỗ lực, chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Nhằm tạo sự chủ động cho các cơ quan tham mưu ban hành văn bản, Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết. Bên cạnh đó thường xuyên bổ sung kịp thời các văn bản khi có văn bản cấp trên giao quy định trực tiếp hoặc theo yêu cầu quản lý của địa phương. Do có sự chủ động trong công tác xây dựng chương trình ban hành văn bản và cụ thể hoá đối với trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, nên việc tuân thủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng được hoàn thiện từ khâu xây dựng dự thảo đề cương; lấy ý kiến góp ý cho dự thảo, thẩm định của cơ quan Tư pháp trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Từ 01/01/2019 đến nay, các Sở, ban, ngành đã tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách được giao theo quy định pháp luật trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, Chương trình xây dựng Nghị quyết. Đồng thời, tham mưu những cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự tại địa phương như: Nghị quyết Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.... Trong năm, Sở đã tổ chức thẩm định 74 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 21 dự thảo nghị quyết và 53 dự thảo quyết định); đóng góp 81 dự thảo văn bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trong dự thảo trước khi trình UBND tỉnh. Đến nay HĐND tỉnh ban hành 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh đã ban hành 42 quyết định quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 09/01/2019 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Trên cơ sở đó, các Sở, ngànhcác huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch cụ thể ở đơn vị mình để thực hiện. Các cơ quan đã tiến hành rà soát thường xuyên theo quy định. Qua rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 15 văn bản. Đặc biệt đã rà soát, hệ thống hoá toàn bộ văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2014 đến 2018 (Rà soát, hệ thống hoá kỳ hai: 2014 - 2018) trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả (Qua rà soát, hệ thống hoá đã lập Danh mục 362 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Danh mục 517 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục 32 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần; Danh mục 37 văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới).

Nhìn chung, công tác cải cách thể chế năm 2019 đã được tăng cướng, hiệu quả, chất lượng năng cao góp phần vào quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.