Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công t...

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL

Nhằm triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến 10 Luật và 21 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PBGDPL trong thời gian tới, ngày 07 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2389/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại kế hoạch đã yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến 10 Luật và 21 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp.  Đồng thời, cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong công tác PBGDPL trong thời gian tới, như: Triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 753/QĐ-TTG ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW; Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đã chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong việc chủ trì triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác PBGDPL./.