Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nhằm triển khai kịp thời Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), ngày 20 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2183/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại Kế hoạch đã đưa ra các nội dung cần triển khai trong thời gian tới, như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn điểm tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật....Đồng thời, cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ đảm bảo bao quát toàn diện các nhiệm vụ cần thiết phải triển khai theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, góp phần tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng tiến độ, chất lượng và nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương./.