Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây d...

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027”

Nhằm triển khai kịp thời Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây gọi chung là Đề án), ngày 15 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1800/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch đã chỉ ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện Đề án như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; Phát huy vai trò chủ động của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp về truyền thông dự thảo chính sách.....

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án, sẽ tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương./.