Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Thông tư số 01/2023/TT-BNV Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 09/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 24/4/2023

* Nội dung chính:

Bỏ sổ hộ khẩu trong hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 1/2023/TT-BNV ngày 03/3/2023 sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV) hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023 được quy định như sau:

- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

+ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

+ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

(Hiện hành tại Thông tư 02/2020/TT-BNV , hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ yêu cầu là hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập).)

+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).

+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

- Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).

- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ

Tin liên quan