Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 04/12/2023, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu Tỉnh ủy tiến hành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Trong thời gian 01 ngày, các đảng viên của Đảng bộ đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các nội dung được truyền đạt đều tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, qua đó giúp các đảng viên của Đảng bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Sáng ngày 05/12/2023, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.