Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024
Sáng ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.


Hội nghị đã được nghe các dự thảo báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024… Đồng thời, các đại biểu đã có những tham luận về công tác giáo dục chính trị của tập thể, người lao động trong cơ quan; về công tác chuyên môn, chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp giữa các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; và hoạt động phong trào của cơ quan năm 2023.


Trên cơ sở chương trình công tác năm 2023, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực và nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên nhiều phương diện, đem lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành.


Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024./