Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2020


Nhằm triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020, ngày 12 tháng 02 năm 2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thanh Liêm (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đã chỉ ra những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm cần triển khai trong công tác PBGDPL năm 2020; trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong tham mưu UBND huyện, tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình; cơ chế phối hợp trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2020.

Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động của Hội đồng được hiệu quả, thực chất và đồng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm./.