Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tuyên truyền phổ biến  
Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Công văn số 1301/CT-TTHT ngày 27/4/2021 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

File Download