Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Trong năm 2019, đứng trước những yêu cầu thực tế, công tác hộ tịch của phòng Hành chính tư pháp đã có nhiều thay đổi, quyết liệt hơn, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ những điểm mấu chốt để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Luật Hộ tịch năm 2014 ra đời nhằm thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, với quan điểm thực hiện việc phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương. Là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam thường xuyên nắm bắt, giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ chuyên môn cho công chức làm công tác hộ tịch ở cơ sở; chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố kiểm tra việc khắc phục hồ sơ, sổ sách trong công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.

Năm 2019, đặc biệt sau Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch ngày càng có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về quy trình thực hiện đã bám sát trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UBND cấp huyện và cấp xã đã chủ động triển khai, áp dụng đồng bộ, thống nhất và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: các TTHC được cải cách, đơn giản hoá và cắt giảm nhiều giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; các sự kiện hộ tịch của cá nhân cơ bản được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn toàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã bố trí 01 công chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện; bố trí 116 công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 116 xã, phường, thị trấn thực hiện việc giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã. Từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp 6.878 mã số định danh cho công dân; tổng số 38.289 sự kiện hộ tịch đã được thực hiện trên Phần mềm quản lý hộ tịch điện tử, trong đó: Đăng ký khai sinh: 20.418 việc; Đăng ký khai tử: 4.895 việc; Đăng ký kết hôn: 4.926 việc; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 7.80 việc; Thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch: 165 việc; Nhận cha, mẹ, con: 73 việc; Đăng ký giám hộ: 10 việc...

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014 thì: Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:a) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;”. Thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch; Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014, Công văn số 742/BTP-TCCB ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, từ ngày 19/10/2019 đến ngày 03/11/2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 122 công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng lộ trình Kế hoạch số 431/KH-UBND đặt ra là “Trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch”.

Việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi vẫn được các huyện, thành phố đảm bảo theo đúng Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam. Thực hiện Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch và Công văn số 2973/UBND-NC ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ ngày 16/10/2019, trên địa bàn tỉnh Hà Nam triển khai việc chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi đã hoàn thành đăng ký khai sinh tại đơn vị sang Cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để thực hiện quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thông qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch, trên cơ sở Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 02/8/2019 triển khai thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đồng thời, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện việc số hoá Sổ hộ tịch và cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử. Cụ thể: Thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy (đối với những dữ liệu được hình thành từ năm 2016 trở về trước) sang dữ liệu số theo 3 giai đoạn.

Năm 2019: Tiến hành chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số đối với toàn bộ dữ liệu hộ tịch đã đăng ký từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016.

Năm 2020: tiến hành chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số đối với toàn bộ dữ liệu hộ tịch đã đăng ký từ năm 2006 đến hết năm 2015.

Năm 2021: tiến hành chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số đối với toàn bộ dữ liệu hộ tịch đã đăng ký từ năm 2005 trở về trước.

Với nguyên tắc dữ liệu hộ tịch do cấp nào tạo lập (đăng ký) thì cấp đó thực hiện việc số hóa. Trường hợp sổ hộ tịch do UBND cấp xã đăng ký nhưng lưu tại 02 cấp (cấp xã và cấp huyện) thì cấp xã là đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc số hóa. Đối với dữ liệu mà theo lịch sử hiện không xác định được cơ quan tạo lập (do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính hoặc sổ hộ tịch hiện chỉ còn lưu ở 01 cấp hành chính) thì cấp lưu sổ hộ tịch thực hiện việc số hóa.

Việc triển khai thực hiện đòi hỏi phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, nghiêm túc, đúng tiến độ và có hiệu quả. Việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, phục vụ tốt cho việc tra cứu và sử dụng thông tin.

Với nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, phòng Hành chính tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, đặc biệt là việc thực hiện triển khai số hóa Sổ hộ tịch theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh đối với toàn bộ dữ liệu hộ tịch đã đăng ký từ năm 2006 đến hết năm 2015. Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các việc liên quan trực tiếp đến công dân. Từ đó giúp người dân thuận tiện hơn trong việc yêu cầu giải quyết các việc hộ tịch, đem lại sự hài lòng cho người dân./.