Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021
Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021.


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021