Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Mẫu TP-QTV-06

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

 

 

I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email

Ghi chú

1

 Trần Quốc Đạt

1992

1537/TP/QTV-CCHN

cấp ngày 13/4/2020

- Địa chỉ giao dịch: 19A Quốc lộ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0818.219.696

- Email: dattq2904@gmail.com

Ghi tên vào Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Sở Tư pháp Hà Nam theo Công văn số 249/STP/BTTP ngày 22/6/2020