Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

HKTT/

TẠM TRÚ

SỐ CN

TÔT NGHIỆP

NGÀY

TẬP SỰ

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NHẬN TẬP SỰ

ĐẤU GIÁ VIÊN HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

01

Nguyễn Đức Hiệp

20/12/1990

Tổ 7, TT Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

195/2022/ĐG

ngày 10/01/2022

17/01/2022

Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Đào Văn Thành

 

02

Nguyễn Thị Thu Phương

18/10/1988

Xã Yên Nam, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

210/2022/ĐG

ngày 10/01/2022

17/01/2022

Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Đào Văn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​