Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HÀ NAM (Đến ngày 31/3/2024)

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HÀ NAM (Đến ngày 31/3/2024)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày kết nạp vào Đoàn LS

Ghi chú

1

Phạm Xuân Cấn

1941

 

 

2

Trần Thế Tiếp

1942

 

 

3

Phạm Linh Lợi

1945

 

 

4

Trần Ánh

1950

 

 

5

Vũ Bắc Cừ

1953

 

 

6

Nguyễn Văn Ân

1955

 

 

7

Nguyễn Văn Chuyên

1958

 

 

8

Trần Trọng Thao

1958

 

 

9

Mai Xuân Tươi

1959

 

 

10

Nguyễn Văn Thuỷ

1973

 

 

11

Nguyễn Hồng Bách

1975

 

PCN

12

Nguyễn Văn Phóng

1975

 

 

13

Trịnh Hồng Lê

1976

 

 

14

Nguyễn Huỳnh Long

1977

 

Chủ nhiệm

15

Trần Trọng Thắng

1977

 

 

16

Hà Đắc Hải

1978

 

 

17

Phạm Anh Tuấn

1981

 

 

18

Vũ Kim Hoàn

1984

 

 

19

Nguyễn Đình Thi

1987

 

 

20

Vũ Văn Lực

1989

 

 

21

Nguyễn Hoài Thu

1974

20/6/2018

 

22

Đoàn Thị Ngọc Anh

1989

20/6/2018

 

23

Doãn Thị Liễu

1962

2018

 

24

Lê Xuân Dần

1962

2018

 

25

Hà Thiên Thư

1992

2018

 

26

Phạm Văn Nhương

04/9/1958

12/5/2020

 

27

Lý Đức Thành Nam

07/5/1994

06/11/2020

 

28

Đặng Tiến Mạnh

1994

27/01/2021

 

29

Đỗ Thị Hải Quy

28/3/1963

29/6/2021

 

30

Trịnh Hoàng Bình

24/5/1975

03/12/2021

 

31

Nguyễn Văn Nam

05/3/1995

16/8/2022

 

32

Trần Thị Thanh Bình

14/12/1981

28/10/2022

 

33

Trần Thị Trà My

31/12/1995

12/01/2024

 

34

Phạm Văn Việt

13/8/1980

26/3/2024