Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Tuyên truyền phổ biến  
Danh sách cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

1. Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. 


2. Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017