Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Tuyên truyền phổ biến Tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin

- Văn bản quy phạm pháp luật

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=3332198f-28cc-49c1-ad43-6b9277e5864b

Thông tin phổ biến 

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=994d2c04-d028-4756-864c-17c3d0421bfe

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=99cba88e-2e94-4f0f-aeda-7b36ebe5318d

- ​Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=c8c1e6ed-1268-418a-8e83-8476857bfd00

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

https://stp.hanam.gov.vn/pages/NewsGroups.aspx?cid=5ba3aa46-50f3-446a-9404-b9bee02dd154

- Báo cáo tài chính năm

https://stp.hanam.gov.vn/pages/CongKhaiNganSach.aspx