Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai dự toán ngân sách thu chi năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.​

Công bố công khai dự toán ngân sách thu chi năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.​
Quyết định số 18/QĐ-TP ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam​ về việc công bố công khai dự toán ngân sách thu chi năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan