Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho tôi hỏi, trả lương trong tháng được hiểu như thế nào?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Cho tôi hỏi, trả lương trong tháng được hiểu như thế nào?
Thực tế hiện nay doanh nghiệp tôi đang làm, đến ngày 05 hoặc đến ngày 10 của tháng sau mới trả lương của tháng trước làm thế nào để doanh nghiệp trả lương trong tháng?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo Điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động quy định cụ thể Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

-  Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương”.

- Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Như vậy, doanh nghiệp phải quy định lại thời điểm trả lượng theo đúng quy định nêu trên.          
Tin liên quan