Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức - Sự kiện  
Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 5/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại Chỉ thị đã yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:  Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và của tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác PBGDPL; hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền các cấp triển khai PBGDPL kịp thời cho cán bộ, nhân dân. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL. Nội dung PBGDPL cần bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật.  Đổi mới hình thức, cách thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Tăng cường PBGDPL tại các địa bàn thường xuyên xảy ra tranh chấp, vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài. Nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đẩy mạnh hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, bảo đảm chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực thi nghiêm túc, hiệu quả. Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL bảo đảm phù hợp về trình độ và vị trí công tác; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Báo cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các mô hình, hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động lựa chọn nội dung phổ biến pháp luật trong sinh hoạt Ngày Pháp luật, chú trọng giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản có liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm trong triển khai một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng  đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo hệ thống các cơ quan trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức căn cứ chỉ đạo của cơ quan cấp trên và Chỉ thị này tổ chức các hoạt động PBGDPL phù hợp, hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân; thực hiện tốt công tác vận động tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương tôn trọng, chấp hành pháp luật, tham gia và hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý./.