Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng x...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Ngày ban hành: 07/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2021

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không.

* Nội dung chính:

Ngày 09/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ điều kiên thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định của pháp luật, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình thức, lãng phí.

- Chỉ đạo việc củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, trong đó tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ.

- Bố trí ngân sách địa phương, Quỹ Phòng chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung kích; tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan xây dựng các mô hình điểm Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đại diện cho các vùng miền và chỉ đạo triển khai nhân rộng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.