Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG VĂN BẢN LUẬT

Tuyên truyền phổ biến Tủ sách pháp luật  
BỘ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG VĂN BẢN LUẬT

1. Tài liệu giới thiệu Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/12/2019.

2. Tài liệu giới thiệu Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 13/12/2019.

3. Tài liệu giới Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 13/12/2019.

4. Tài liệu giới thiệu Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Tài liệu họp báo công bố Luật) ngày 16/12/2019.

5. Tài liệu giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.

6. Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

7. Tài liệu giới thiệu Nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

8. Tài liệu giới thiệu Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Tài liệu họp báo công bố Luật).

9. Tài liệu giới thiệu Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 12/12/2019.

10. Tài liệu giới thiệu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 16/12/2019.

11. Tài liệu Họp báo công bố Bộ luật Lao động 2019 (ngày 16 tháng 12 năm 2019).