Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật), ngày 7 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2306/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch đã chỉ ra các nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh và các quy định pháp luật có liên quan. Kế hoạch cũng đã đưa ra một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương sẽ chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc triển khai các hoạt động hưởng ứng sẽ được tập trung theo các hình thức thích hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, như: phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hệ thống băng zôn, áp phích...

Với việc phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ góp phần đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam được hiệu quả, thiết thực và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh./.