Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BẦU CỬ TẠI TỈNH HÀ NAM

Tuyên truyền phổ biến Hệ thống văn bản hướng dẫn về bầu cử  
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BẦU CỬ TẠI TỈNH HÀ NAM

1. Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Quyết định số 114-QĐ/TU ngày 29/01/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 29/01/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 04/02/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam hướng dẫn thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

7. Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền.

9. Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc họi khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 22/02/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam về Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11. Kế hoạch số 16/KH-TBTT ngày 23/02/2016 của Tiểu ban tuyên truyền về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

V.P