Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam  
Thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH - TỈNH HÀ NAM ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1. Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

2. Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

3. Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

4. Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

 

6. Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

7. Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

8. Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

  

9. Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

10. Quyết định số 2608/QĐ-BCA-V11 ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an V/v công bố thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. 

 

11. Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố một số thủ tục hành chinhính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

 

12. Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

 

13. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

14. Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

15. Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

16. Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tà chính. 

 

17. Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

 

    (Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 24  tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

18. Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

     (Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 21  tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

19. Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

  

20. Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

 

     (Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 13  tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

 21. Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh tỉnh Hà Nam.

 

 (Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 30  tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

22. Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 

 

 (Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01  tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

23. Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN - TỈNH HÀ NAM

  

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Công an (16 thủ tục)

2. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Công thương (12 thủ tục)

3. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (34 thủ tục)

4. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Giao thông Vận tải (15 thủ tục)

5. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (23 thủ tục)

6. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội (59 thủ tục)

7. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Nội vụ (28 thủ tục)

8. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (25 thủ tục)

9. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng (22 thủ tục)

10. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Tài chính (02 thủ tục)

11. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (37 thủ tục)

12. Bộ TTHC cấp huyện -  lĩnh vực Thanh tra (05 thủ tục)

13. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Thi hành án dân sự (14 thủ tục)

14. Bộ TTHC cấp huyện -  lĩnh vực Tư pháp (19 thủ tục)

15. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Văn hóa Thông tin (07 thủ tục)

16. Bộ TTHC cấp huyện - lĩnh vực Xây dựng (17 thủ tục)

 


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ - TỈNH HÀ NAM

Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Công thương

2. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Công an

3. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Giao thông Vận tải

5. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

6. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

7. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Nội vụ

8. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (có rừng)

9. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (không có rừng)

10. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Quốc phòng

11. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Tài chính

12. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

13. Bộ TTHC cấp xã -  lĩnh vực Thanh tra

14. Bộ TTHC cấp xã -  lĩnh vực Tư pháp (thu thẩm quyền)

15. Bộ TTHC cấp xã -  lĩnh vực Tư pháp

16. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch

17. Bộ TTHC cấp xã - lĩnh vực Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

T.H