Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính theo Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT

Thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam Giới thiệu Thủ tục hành chính mới  
Thủ tục hành chính theo Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT

1. Đối với dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sau thời điểm Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 có hiệu lực thi hành, chủ dự án có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế.(  Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế trên địa bàn).

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết để thực hiện

Cách thức thực hiện:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của chủ dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế;

- Thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng (gửi kèm văn bản).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc qua  đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ dự án.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế.

Lệ phí:

2. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế:

Bước 1: UBND cấp tỉnh nộp hồ sơ lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh và chủ dự án biết để thực hiện.

Cách thức thực hiện:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Danh sách các dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (gửi kèm văn bản) được lập theo mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc qua  đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí:

3. Số tiền nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để trồng rừng thay thế chỉ được bố trí trồng rừng phòng hộ, đặc dụng.”

6. Bổ sung Phụ lục 03: Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang xây dựng công trình công cộng; Phụ lục 04: Danh sách các dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

BT