Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2013 CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Tuyên truyền phổ biến  
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2013 CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

KẾT QUẢ RÀ SOÁT NGHỊ ĐỊNH DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NĂM 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012)

*****

 

I. Tổng số Nghị định đã ban hành:

74 Nghị định (Từ Nghị định 01 đến Nghị định 74)

II. Tổng số Nghị định có nội dung giao cho địa phương xây dựng thể chế: 

15 Nghị định

01. Văn phòng UBND tỉnh

01 văn bản (Nghị định 08/2012/NĐ-CP)

02. Sở Khoa học và Công nghệ

01 văn bản (Nghị định 13/2012/NĐ-CP)

03. Sở Giao thông vận tải

01 văn bản (Nghị định 18/2012/NĐ-CP)

04. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 văn bản (Nghị định 28/2012/NĐ-CP)

05. Sở Y tế

01 văn bản (Nghị định 38/2012/NĐ-CP)

06. Sở Công thương

02 văn bản (Nghị định 45/2012/NĐ-CP; Nghị định 54/2012/NĐ-CP)

07. Sở Nội vụ:                                                                                               

03 văn bản (Nghị định 29/2012/NĐ-CP; Nghị định 41/2012/NĐ-CP; Nghị định 55/2012/NĐ-CP)

08. Sở Xây dựng

02 văn bản (Nghị định 64/2012/NĐ-CP; Nghị định 72/2012/NĐ-CP)

09. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

02 văn bản (Nghị định 42/2012/NĐ-CP; Nghị định 67/2012/NĐ-CP)

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

01 văn bản (Nghị định 73/2012/NĐ-CP)

 

(Có Danh mục chi tiết kèm theo)

 

 

DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH CÓ NỘI DUNG GIAO CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG THỂ CHẾ NĂM 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012)

 

STT

Tên văn bản

Trách nhiệm xây dựng thể chế

Cơ quan có trách nhiệm tham mưu

1

Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính phủ

(Ngày hiệu lực: 15/04/2012)

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ. (Điều 2)

Văn phòng UBND tỉnh

(Đã hoàn thành)

2

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Điều lệ Sáng kiến

(Ngày hiệu lực: 25/04/2012)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của địa phương mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định này.(Điều 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

(Ngày hiệu lực: 01/6/2012)

Ghi chú: Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra ngày 04/5/2012, Chính phủ đã quyết định lùi thời gian thực hiện thu phí “Bảo trì đường bộ” đến ngày 01/01/2013.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

 

 

- Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ địa phương (Gọi là: Quỹ địa phương) (Khoản 1, điều 4).

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Quỹ và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ địa phương (Khoản 3, điều 4).

- Ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trong khung mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô do Bộ Tài chính ban hành. (Khoản 2, điều 12)

Sở Giao thông vận tải

4

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

(Ngày hiệu lực: 01/06/2012)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. (Điểm a, khoản 1,  điều 9)

- Quyết định mức giảm giá vé, giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định. (Khoản 5, điều 11)

- Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý cho phù hợp, nhưng không thấp hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này (Khoản 2, điều 15)

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chủ trì)

2. Sở Tài chính (Phối hợp)

5

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

(Ngày hiệu lực: 01/06/2012)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. (Khoản 2, điều 48)

Sở Nội vụ

6

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

(Ngày hiệu lực: 11/6/2012)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương. (Khoản 2, điều 23)

1. Sở Y tế (Chủ trì)

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phối hợp)

3. Sở công thương (Phối hợp)

7

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

(Ngày hiệu lực: 25/6/2012)

Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. (Điều 13)

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Phân cấp hoặc ủy quyền quản lý vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Khoản 4, điều 14)

Sở Nội vụ

8

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

(Ngày hiệu lực: 01/7/2012)

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, quyết định chính sách hỗ trợ khác ngoài quy định tại Nghị định này để quản lý và sử dụng đất trồng lúa có hiệu quả. (Khoản 4, điều 16)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ Về khuyến công

(Ngày hiệu lực: 05/7/2012)

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Thành lập Trung tâm Khuyến công là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công. (Khoản 1, điều 8)

- Xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương. (Điểm a, khoản 1, điều 16)

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương từng giai đoạn và kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phương. (Điểm b, khoản 1, điều 16)

- Quyết định hình thức hỗ trợ từ kinh phí khuyến công địa phương cho các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định này theo quy định. (Điểm c, khoản 1, điều 16)

Sở Công thương

10

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/06/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

(Ngày hiệu lực: 10/8/2012)

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền Sở Công Thương tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này đã được cổ phần hóa mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối, khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương cấp trước đây đã hết hạn. (Điểm 2, khoản 13, điều 1)

Sở Công thương

11

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/06/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

(Ngày hiệu lực: 15/8/2012)

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

 

 

- Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cấp mình theo quy định của luật chuyên ngành. (Khoản 1, điều 21)

 

 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Khoản 3, điều 21)

 

- Thực hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của luật chuyên ngành. (Khoản 4, điều 21)

Sở Nội vụ

12

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng

(Ngày hiệu lực: 20/10/2012)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

- Quy định sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và các nội dung khác cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

 

 

- Quy định cụ thể về quy mô công trình và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm cho phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt của từng khu vực, theo nguyên tắc tiết kiệm, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. (Khoản 1, 2, điều 26)

Sở Xây dựng

13

Nghị định số 67/2012/NĐ-CP 10/09/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

(Ngày hiệu lực: 01/01/2013)

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Quy định cụ thể danh mục công trình và biện pháp tưới, tiêu nước áp dụng đối với từng công trình thủy lợi thuộc phạm vi địa phương quản lý.

- Quy định cụ thể mức thu tại các tiết 5, 7, 8 Biu mức thu tiền nước quy định tại Điểm này cho phù hợp với thực tế của hệ thống công trình thủy lợi ở địa phương và quy định về phân cấp, tổ chức quản lý công trình thủy lợi hiện hành. (Khoản 1, điều 1)

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chủ trì)

2. Sở Tài chính (Phối hợp)

14

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

(Ngày hiệu lực: 10/11/2012)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các đô thị trên địa bàn.

 

- Ban hành các văn bản quy định chi tiết về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo thẩm quyền. (Khoản 1, 2, điều 23)

Sở Xây dựng

15

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Ngày hiệu lực: 15/11/2012)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục đã được phê duyệt.

 

- Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn, lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương; tổ chức vận động và xúc tiến đầu tư. (Khoản 1, 2, điều 72)

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ trì)

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phối hợp)

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phối hợp)

4. Công an tỉnh (Phối hợp)

 

DANH MỤC THÔNG TƯ CÓ NỘI DUNG GIAO CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG THỂ CHẾ NĂM 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012)

STT

Tên văn bản

Trách nhiệm xây dựng thể chế

Cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu

1

Thông tư 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

 

 

Ngày hiệu lực: 1/3/2012

       + UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương  nhưng không vượt quá mức thu tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư này trình HDND cùng cấp quyết định. (khoản 3 Điều 2).

     + UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho đơn vị thu phí để trang trải cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí

 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính

(Đã hoàn thành)

2

Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ngày hiệu lực: 1/5/2012

 

       HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Thông tư này. (khoản 3 Điều 10)

 

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở tài chính

(Đã hoàn thành)

3

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày hiệu lực: 10/7/2012

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã đối với những xã có rừng và có nguồn thu theo quy định tại khoản 1 và các điểm b, c, d khoản 3 của Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, được thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã (Khoản 1 Điều 1 Thông tư)

+  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ ban đầu cụ thể từ ngân sách địa phương khi thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Điểm a khoản 2 Điều 2)

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc ủy quyền quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn; mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả của từng loại chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án (Điểm b khoản 2 Điều 3)

+ Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và khả năng nguồn tài chính của Quỹ cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoạt động bộ máy (kinh phí hoạt động, nội dung chi, mức chi, cơ chế tài chính) của Quỹ cấp xã (Khoản 3 Điều 4)

+ UBND cấp tỉnh quy định mức trích lập khoản dự phòng hàng năm (tối đa 5% so với tổng tiền ủy thác chuyển về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác) để hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn. (Khoản 1 Điều 6)

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục lập kế hoạch và phê duyệt dự toán thu, chi và quyết toán tài chính Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã (bao gồm cả dự toán thu, chi kinh phí hoạt động bộ máy Quỹ) theo quy định hiện hành. (Khoản 2 Điều 7)

Sở NN&PTNN

phối hợp với Sở Tài chính

4

Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,
“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ngày hiệu lực 3/3/2012

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa và bổ sung các tiêu chí phù hợp trên cơ sở tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa quy định tại Thông tư này (Điều 9)

 

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

5

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

 

Ngày hiệu lực 31/3/2012

        Ủy ban nhân dân tỉnh có thể quy định bổ sung chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trường chuyên và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên được đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài; có thể quy định bổ sung chế độ học bổng, khen thưởng đối với học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.  (Khoản 5 điều 5; khoản 2 điều 6)

 

Sở Giáo dục và đào tạo

6

Thông tư số 01/2012/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải trưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

 Ngày hiệu lực 1/3/2012

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân, tổ chức để áp dụng đối với các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (khoản 5 Điều 14 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg)

 

Sở Nội vụ

7

     Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Ngày hiệu lực 18/6/2012

      Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung tiêu chí hoặc quy định mức đạt của các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được thấp hơn mức quy định tại Thông tư này (Khoản 1 Điều 13).

 

Công an tỉnh

8

      Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

Ngày hiệu lực 21/5/2012

     UBND cấp tỉnh xây dựng các chính sách của địa phương để đảm bảo chất lượng trường trung học.(Khoản 1 điều 8)

     UBND cấp huyện xây dựng các chính sách của địa phương để đảm bảo chất lượng các trường trung học thuộc quyền quản lý. (Khoản 1 điều 9)

 

 

Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo

9

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

Ngày hiệu lực 01/7/2012

Căn cứ quy định tại văn bản này và các quy định khác có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm. (Khoản 2 Điều 15)

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

10

Thông tư 30/2012/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh

Ngày hiệu lực 20/7/2012

UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền.

(Khoản 1 Điều 21)

Công an tỉnh

 

11

Thông tư 35/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét - Địa danh và các ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Ngày hiệu lực 1/1/2013

 

Căn cứ quy định tại khỏa 2 Điều 5 của thông tư, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể ký hiệu của các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý (khoản 1 Điều 12)

 

Sở Giao thông vận tải

 

 

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CÓ NỘI DUNG GIAO CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG  THỂ CHẾ NĂM 2012

(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012)

 

STT

Tên văn bản

Trách nhiệm xây dựng thể chế

Cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu

1

Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

Ngày hiệu lực: 10/4/2012

 

      UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định các mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 điều 7 thông tư cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương (khoản 2 Điều 7); quy định về thủ tục miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện, đối tượng được miễn, giảm; mức miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người tự nguyện tại Trung tâm.(Khoản 2, 3 Điều 6)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính

2

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước Ngày hiệu lực: 15/4/2012

 

 

Căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.(Khoản 4 Điều 88 Luật khám chữa bệnh)

 

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính

(Đã hoàn thành)

3

Thông tư liên tịch  số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 16/3/2012 về chế độ bồi dưỡng đối với CB-CC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN-TC, kiến nghị, phản ánh

Ngày hiệu lực: 01/5/2012

       Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể bằng văn bản trên cơ sở mức chi đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này cho phù hợp, nhưng đảm bảo tối thiểu 50.000 đồng/ngày/người, tối đa không vượt quá 150.000 đồng/ngày/người trên nguyên tắc tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao đầu năm để thực hiện

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính

(Đã hoàn thành)

4

Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Ngày hiệu lực: 15/6/2012

Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức trích cụ thể trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá mức trích quy định tại thông tư này (Khoản 2 Điều 3)

Thanh tra tỉnh

phối hợp với Sở Tài chính

5

Thông tư liên tịch 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”

Ngày hiệu lực: 6/8/2012

      Căn cứ nội dung chi, mức chi đặc thù quy định tại Điều này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia triển khai Đề án quyết định nội dung, mức chi cụ thể và sử dụng từ nguồn kinh phí được giao hàng năm để thực hiện. (khoản 5 Điều 4)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính

6

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày hiệu lực: 24/9/2012

      Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định mức chi phí đặt hàng đào tạo cho từng nghề phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương  (khoản 5 Điều 1)

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính

7

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020

Ngày hiệu lực: 03/9/2012

Đóng góp của gia đình người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Đối tượng thu, nội dung thu và mức thu do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể. (khoản 3 Điều 2)

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính

 

 

C.V