Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan  
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Để hoàn chỉnh bộ máy quản lý nhà nước của tỉnh sau khi được tái lập, năm 1997 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam được thành lập. Ngày 07/4/1997 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Bộ Tư pháp và sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, Sở Tư pháp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp đã đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiệm vụ của ngành tư pháp được thay đổi qua từng thời kỳ. Năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2009/ QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở tư pháp tỉnh hà nam. Theo đó Sở Tư pháp Hà Nam đã được kiện toàn về cơ cấu, tổ chức và được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đến nay, tổng số biên chế cán bộ của Sở Tư pháp có 60 cán bộ, gồm: Ban Lãnh đạo Sở có 03 đồng chí; 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 06 đơn vị trực thuộc Sở đó là:

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ như sau:

Văn phòng Sở;

Thanh tra Sở;

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Phòng Hành chính tư pháp;

Phòng Bổ trợ tư pháp.

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

Phòng Công chứng số 1;

Phòng Công chứng số 2;

Phòng Công chứng số 3;

Phòng Công chứng số 4;

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Đảng bộ Sở Tư pháp có 6 Chi bộ trực thuộc (01 chi bộ Đoàn Luật sư), gồm 52 đảng viên. Công đoàn Sở Tư pháp có 60 đoàn viên. Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 36 đoàn viên. 100% công chức, viên chức của cơ quan có trình độ đại học.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hoà giải ở cơ sở; Bồi thường Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư­ pháp Hà Nam đã tập trung củng cố, xây dựng về tổ chức bộ máy cán bộ, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đ­ược giao và ngày càng khẳng định được vị trí của ngành trong bộ máy Nhà nước ở địa phương, góp phần cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo được niềm tin và chỗ dựa vững chắc về mặt pháp lý của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được Ngành Tư pháp tỉnh vinh dự được tặng Huân chương lao động, Bằng khen của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Cán bộ công chức của ngành qua các thời kỳ đã được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng hơn 90 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Sở Tư pháp tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Hàng năm đã có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động giỏi và lao động tiên tiến; Chi bộ, Đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở vững mạnh; Chi đoàn vững mạnh và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.v.v...​V.P
Tin liên quan