Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng ngày 12/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Lê Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức viên chức và người lao động của Sở.

Tại Hội nghị, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật vinh dự là 1 trong 17 đơn vị tiêu biểu xuất sắc đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế góp phần phát triển kinh tế - xã hội và trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, trong những năm vừa qua công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được Ban lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm và chỉ đạo sát sao. Đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn.

Trong năm 2018, Phòng tiếp tục tập trung tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác này góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Vũ Hường