Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những điểm nhấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Những điểm nhấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2017. Để triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã thường xuyên kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017. Chính vì vậy, trong năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút gần 170.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới của Trung ương và địa phương, các quy định về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, cải cách hành chính, khởi nghiệp…và các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù. Các sở, ban, ngành đã đẩy mạnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố tổ chức 78 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 35.000 lượt thanh thiếu niên. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền cho gần 10.000 lượt người lao động. Sở Tư pháp đã phối hợp với Trại giam Nam Hà tổ chức 02 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 600 người đang chấp hành hình phạt tù. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cũng đạt được hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là 02 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 bằng hình thức sân khấu và thi viết đã thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý tham gia.

Việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã đẩy mạnh triển khai nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới và xét công nhận nông thôn mới năm 2017. Chỉ tính riêng Sở Tư pháp, đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 51 xã. Qua đó, góp phần không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn, định hướng triển khai và đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt là trong việc tư vấn cho UBND các cấp, định hướng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (Ngày Pháp luật năm 2017). Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, đã được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ở các cấp. Các hoạt động hưởng ứng đã có trọng tâm, trọng điểm thông qua Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức gần 700 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề… thu hút trên 94.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự. Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể và các địa phương cũng triển khai các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức đa dạng khác như: tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; phát hành tài liệu pháp luật miễn phí; đăng tải tin, bài, phóng sự; treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích….

Ngay sau khi Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tại các huyện, thành phố cũng đang tiến hành rà soát, kiện toàn và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện trong thời gian tới.

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 17 tháng 2 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Qua đó, đã đánh giá kịp thời chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Hiến pháp trong những năm qua, rút ra những cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng và đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Để tiếp tục đạt được những kết quả cao trong năm 2018, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần triển khai một số nhiệm vụ trong tâm sau:Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW), Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 20/CT-TU ngày 31/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, cho các đối tượng đặc thù và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Tổ chức triển khai các Đề án, Chương trình về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương tại địa phương. Ban hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, bám sát với các định hướng, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Thanh Tùng