Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
12/09/2023
Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023
12/09/2023
Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023
12/09/2023
Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page