Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam Giới thiệu Thủ tục hành chính mới  
MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

a) Đơn đề nghị theo mẫu ;

b) Giấy phép lái xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

c) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

đ) Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

e) 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân

- Thời gian giải quyết: 3 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

2. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

- Thời gian giải quyết:

a) Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục 15d của Thông tư này;

b) Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 3 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo

3. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục:

* Trường hợp cấp lại khi hết hạn: Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở đào tạo lập 02 bộ hồ sơ  bao gồm các thành phần(các nội dung yêu cầu liên quan đến giáo viên, xe tập lái chỉ bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất);

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

* Trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo: Hồ sơ bao gồm đối với những hạng xe cần điều chỉnh:

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

* Trường hợp tăng lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo trên 20%: Hồ sơ bao gồm các thành phần (các nội dung yêu cầu liên quan đến giáo viên, xe tập lái chỉ bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất).

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 15 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo

4. Thủ tục điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

   - Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 6 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo

5. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu

b) Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

c) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

d) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

Thời gian giải quyết: 10 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo

6.Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục:

Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

c) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 8 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo