Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo Sở

1. Họ và tên: Bùi Đức Thái

- Sinh năm: 

- Trình độ chuyên môn: ​​

- Trình độ chính trị:

- Điện thoại bàn:

- Email:

- Quê quán:

Chức vụ: Giám đốc

1968​
Cử nhân Luậ​t
Cao cấp
​0226.3854014

buiducthai@hanam.gov.vn

Xã Thanh Tâ​n - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

Đảm nhiệm:

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

- Theo dõi, hướng dẫn toàn diện công tác tư pháp tại: huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên.


- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

2. Họ và tên: Vũ Minh Hậu

- Sinh năm:​​

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị:

- Điện thoại bàn:

- Email:

- Quê quán:

Chức vụ: Phó Giám đốc

1973

Cử nhân Luật

Cao cấp

0226.3852730

vuminhhau@hanam.gov.vn

Thị trấn Yên Định - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

Đảm nhiệm:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác sau: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Bổ Trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Các Phòng Công chứng;

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Theo dõi, hướng dẫn toàn diện công tác tư pháp tại: huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân.

 Tin liên quan