Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018

Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật (Hội đồng). Kịp thời định hướng, hướng dẫn việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh. Tạo chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng và từng thành viên của Hội đồng trong triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPB về hoạt động của Hội đồng năm 2018.

Tại Kế hoạch đã đề ra yêu cầu: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng. Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL.Đa dạnh các hình thức hoạt động của Hội đồng. Lựa chọn nội dung tư vấn, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Bám sát với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với các vấn đề dự luận xã hội quan tâm.

Hoạt động của Hội đồng trong năm 2018, được tập trung vào những nội dung sau: Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng (Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng; Tổ chức họp định kỳ để triển khai hoạt động của Hội đồng. Sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị và địa phương); Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL(Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư phápTiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh mới được thông qua, các dự thảo Luật dự kiến được thông qua năm 2018 có phạm vi điều chỉnh liên quan đến địa phương hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018. Như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Luật Dân sự; Luật Phí và Lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Đấu giá tài sản; Luật Trẻ em; Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Đường sắt; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Thủy lợi; Luật Du lịch; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật niệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quản lý nợ công; ....Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các Luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà cán bộ, nhân dân quan tâm và yêu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương. Như: Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Thủ tục hành chính…); Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL); Kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL.

Đồng thời tại kế hoạch cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng và thời gian thực hiện các nội dung của kế hoạch. Qua đó, đảm bảo việc triển khai thực hiện được hiệu quả và đồng bộ./.

 

Thanh Tùng