Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống các văn bản QPPL do Sở Tư pháp tham mưu cho HĐND - UBND tỉnh ban hành

Hệ thống văn bản QPPL  
Hệ thống các văn bản QPPL do Sở Tư pháp tham mưu cho HĐND - UBND tỉnh ban hành

I. Nghị Quyết

1. Nghị quyết số 3/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

2. Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3.  Nghị quyết 32/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2016.

4. Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 V/v bãi bỏ một số Nghị quyết của UBND tỉnh Hà Nam.

5. Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017  quy định 1 số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

II. Quyết định

1. Quyết định số 21/2009/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp.

2. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu, cộng tác viên phục vụ cho việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật giai đoạn 2013-2015.

4. Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

5. Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 1/4/2014 v/v ban hành "Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

6. Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 2/4/2014 v/v ban hành “Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

7. Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 v/v ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

8. Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 v/v ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

9. Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

10. Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 v/v ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

11. Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

12. Quyết định 74/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

13. Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 V/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh thủ tục hành chính.

14. Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 V/v bãi bỏ một số Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

15.  Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

T.H