Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL DO HĐND - UBND TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH 15 NĂM (1997-2011) CÒN HIỆU LỰC

Tuyên truyền phổ biến Hệ thống VBQPPL còn hiệu lực  
HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL DO HĐND - UBND TỈNH HÀ NAM  BAN HÀNH 15 NĂM (1997-2011) CÒN HIỆU LỰC

Phần I.  NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ 1997 ĐẾN 2011 CÒN HIỆU LỰC

 

STT

Tên Nghị quyết

 

Năm 2000

1

Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức, chế độ chính sách đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

Năm 2003

2

Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND  ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.)

 

Năm 2005

3

Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch các trạm thu phí qua cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam

 

Năm 2007

4

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. (Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND, ngày 06/12/2007 của Hội đồng   nhân dân tỉnh Hà Nam về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam)

5

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về  việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

 

Năm 2008

6

Nghị quyết  số 04/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

7

Nghị quyết  số 06/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

8

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh (Đã bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe))

9

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

10

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố và các công trình công cộng tại thành phố Phủ Lý

11

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đặt tên đường, tên phố tại Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

12

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân. (Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương)

 

Năm 2009

13

Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020

14

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

Năm 2010

15

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

16

Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam Về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

17

Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam Về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18

Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định mức thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

19

Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam.

20

Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương (Đã được sửa đổi bởi Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011của HĐND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND)

21

Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (một phần nội dung được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam Về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp)

 

Năm 2011

22

Nghị quyết số  10/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

23

Nghị quyết số  14/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

24

Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) (Thay thế một phần Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh)

25

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011của HĐND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách của địa phương

26

Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

27

Nghị quyết số 22/2011/ NQ-HĐND  ngày 15  tháng 12  năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam Về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập                             

 

 

Phần II. DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH  TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/12/2011 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

 

STT

Tên văn bản

 

 

I. QUYẾT ĐỊNH

 

Năm 1999

1

Quyết định số 28/1999/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 1999 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

 

Năm 2003

2

Quyết định số 475/2003/QĐ-UB ngày 13/5/2003 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

 

Năm 2005

3

Quyết định số 1011/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

4

Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7  năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

 

Năm 2006

5

Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

6

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5  năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

7

Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

8

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

9

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định hạn mức  đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có ao vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10

Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

11

Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phối hợp hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Hà Nam

12

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của UBND v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

13

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v điều chỉnh quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước (đã được sửa đổi bổ sung bằng Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam)

 

Năm 2007

14

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp Giấy phép hoạt động điện lực

15

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 Về ban hành Quy định tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

16

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

17

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

19

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

 

Năm 2008

20

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

21

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Đã được sửa đổi bổ sung bằng Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam

23

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng HanamNet

24

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

25

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

26

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Hà Nam

27

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

28

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động

29

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

30

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

31

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

32

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

33

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

34

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam

35

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam

36

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (Đã được sửa đổi bằng Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)

 

Năm 2009

37

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009  V/v đặt tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố Phủ Lý.

38

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 Về việc đặt tên đường, phố thuộc thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

39

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam

40

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

41

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

42

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

43

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

44

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

45

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

46

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

47

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

48

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND)

49

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định thời gian hoạt động đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam

50

Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

51

Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND 04 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

52

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố

 

Năm 2010

53

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

54

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú

55

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam

56

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam

57

Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam

58

Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

59

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

60

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

61

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Kim Bảng

62

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

63

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

64

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hà Nam

65

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

66

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

67

Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

68

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam

69

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

70

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

71

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

72

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

73

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam

74

Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc V/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

75

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam V/v thành lập Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam

76

Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành tiêu chí lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị; trình tự thủ tục thực hiện xét duyệt, thứ tự và đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị tại tỉnh Hà Nam

77

Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã phường, thị trấn

78

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh

79

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

Năm 2011

80

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

81

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

82

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v điều chỉnh quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước)

83

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

84

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015”

85

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh

86

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

87

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

88

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

89

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

90

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

91

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

92

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân

93

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Hà Nam ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

94

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

95

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

96

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

97

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, đê bối tỉnh Hà Nam

98

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ,cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam

99

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất

100

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi ( Thay thế Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)

101

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam Về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

II. CHỈ THỊ

STT

Tên văn bản

 

Năm 2003

1

Chỉ thị số 06/2003/CT-UB ngày 24 tháng 03 năm 2003 của UBND tỉnh Hà Nam  v/v tăng cường công tác PBGLPL trong giai đoạn hiện nay

 

Năm 2006

2

Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

3

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

4

Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

5

Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tăng cường công tác quản lý hội

6

Chỉ thị sô 16/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam  v/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

Năm 2007

7

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam v/v áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh

8

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

9

Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10

Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

 

Năm 2010

11

Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản

12

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản

 

Năm 2011

13

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam v/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

14

Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động  khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

T.H
Tin liên quan