Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

 

1. Danh sách Giám định viên Tư pháp

2. Danh sách Giám định viên Tư pháp theo vụ việc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương quy định về Hoạt động giám định tư pháp:

1. Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

2. Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

3. Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

4. Luật số 13/2012/QH13 của Quốc hội Khoá 13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về Giám định tư pháp.

5. Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp.

6. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

7. Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

8. Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

9. Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

10. Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hènh sự

11. Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

12. Quyết định số 1092/QĐ-BTP ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”