Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM

Thủ tục Hành chính  
DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (155 thủ tục)

 

Stt

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

I. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

II. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

Thông báo có quốc tịch Việt Nam

2

Nhập quốc tịch Việt Nam

3

Trở lại quốc tịch Việt Nam

4

Thôi quốc tịch Việt Nam

III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

2

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

3

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

IV. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

2

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

3

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

4

Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính

5

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

6

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

7

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

8

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

9

Trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự

10

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

11

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

12

Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

V. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

2

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

3

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

VI. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

VII. CÔNG CHỨNG

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

2

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

5

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

6

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

7

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

8

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

9

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

10

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

11

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

12

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

13

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

14

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

15

Cấp lại Thẻ công chứng viên

16

Thành lập Văn phòng công chứng

17

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

18

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

19

Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

20

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

21

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập)

22

Hợp nhất Văn phòng công chứng

23

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

24

Sáp nhập Văn phòng công chứng

25

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

26

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

27

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

28

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

29

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công  chứng viên thành lập

30

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

31

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

32

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

33

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

34

Công chứng hợp đồng ủy quyền

35

Công chứng di chúc

36

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

37

Công chứng văn bản khai nhận di sản

38

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

39

Nhận lưu giữ di chúc

40

Công chứng bản dịch

41

Cấp bản sao văn bản công chứng

42

Thành lập Hội công chứng viên

VIII. LUẬT SƯ

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

5

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

6

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

8

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

9

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10

Hợp nhất công ty luật

11

Sáp nhập công ty luật

12

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

13

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

14

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

15

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

16

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

17

Giải thể Đoàn luật sư

18

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

19

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

IX. GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

3

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

4

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

6

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

7

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

8

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

11

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

X. TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1

Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

4

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

5

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

7

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

8

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

9

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

10

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

XI. ĐẤU GIÁ

1

Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

XII. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

5

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

7

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

9

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

11

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

12

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi một tỉnh

13

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

14

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

16

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

17

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

18

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

19

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

XIII. QUẢN TÀI VIÊN

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

12

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

XIV. TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1       

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

2       

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

3       

Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

4       

Thủ tục cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

5       

Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

6       

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

7       

Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

8       

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

9       

Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

10     

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

XV. PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1       

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

2       

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

 

TT
Tin liên quan