Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà nam.
Ngày hết hạn 30/09/2016
Trích yếu nội dung V/v Đề nghị thẩm định dự thảo Đề án, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.