Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các văn bản quy định về Theo dõi thi hành pháp luật

Xử lý vi phạm hành chính Theo dõi thi hành pháp luật  
Các văn bản quy định về Theo dõi thi hành pháp luật

1. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Thông tư Số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Kế hoạch số 2330/KH-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

4. Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch 566/KH-UBND và Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND tỉnh đối với các huyện, thành phố.

5. Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 22/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch 566/KH-UBND và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh đối với các huyện, thành phố.

6. Công văn số 2110/UBND-NC ngày 09/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính.

7. Kế hoạch số 2844/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

8. Kế hoạch số 2845/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016.

9. Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

10. Kế hoạch số 17/KH-ĐKTLN ngày 16/5/2016 của Đoàn kiểm tra liên ngành về Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016.

11. Công văn số 1900/UBND-NC ngày 23/8/2016 Về triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên dịa bàn tỉnh.

12. Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

13. Kế hoạch số 3234/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

14. Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

15. Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.

16. Công văn số 692/UBND-NC ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

 17. Kế hoạch số 14/KH-ĐKTLN ngày 04/4/2017 của Đoàn Kiểm tra liên ngành - UBND tỉnh Hà Nam về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.

18. Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017.

19. Công văn số 63/STP-XLVPHC&TDTHPL ngày 20/4/2017 của Sở Tư pháp Hà nam về việc triển khai Kế hoạch teho dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017.

20. Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

21. Kế hoạch số 1529/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22. Công văn số 2558/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 21 tháng 7 năm 2017 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

23. Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

24. Kế hoạch số 3703/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

25. Kế hoạch số 3704/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

26. Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.

27. Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018-2022.

28. Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”.

29. Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018.

30. Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

31. Kế hoạch số 14/KH-ĐKTLN ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Đoàn Kiểm tra Liên ngành Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018.

32. Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2018.

33. Công văn số 1773/UBND-NC ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam V/v triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh​.

34. Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

35. Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

36. Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp, Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019.

37. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019.

38. Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
____________________________________________________________________________ 

 

 

Tài liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Luật số: 15/2012/QH13 ngày ngày 20 tháng 6 năm 2012 - Luật xử lý vi phạm hành chính

2. Luật Số: 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 - Luật Thương mại

3. Luật số: 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 - Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

4. Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

5. Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

6. Thông tư 93/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2010 hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

7. Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước