Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Thủ tục Hành chính Đấu giá  
5. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Trình tự thực hiện:

- Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá hoàn thiện hồ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

 Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp thì tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc nhận qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến thì tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (theo mẫu TP-ĐGTS-14);

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: Chưa quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản theo mẫu TP-ĐGTS-14 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá:

- Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá;

- Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.​