Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5. Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thủ tục Hành chính Trợ giúp pháp lý  
5. Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện:

- Khi cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP thì Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên.

- Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên. Quyết định thu hồi thẻ được gửi cho cộng tác viên. Thẻ cộng tác viên của người bị thu hồi hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên có hiệu lực pháp luật.

Người bị thu hồi thẻ cộng tác viên được quyền khiếu nại đối với quyết định thu hồi thẻ của Giám đốc Sở Tư pháp. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thu hồi Thẻ cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

* Số lượng hồ sơ: 01 văn bản

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Thẻ cộng tác viên

Lệ phí: Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP gồm:

- Cộng tác viên không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

- Cộng tác viên có một trong các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên chấm dứt hợp đồng cộng tác với Trung tâm hoặc không tiến hành ký hợp đồng cộng tác với Trung tâm trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp thẻ.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp;

Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.​TT