Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5. Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
5. Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Trình tự thực hiện: Sau khi thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo với tổ chức chủ quản về việc thu hồi này.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó.

- Trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì Chi nhánh phụ thuộc của Trung tâm cũng chấm dứt hoạt động

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT