Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4. Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá

Thủ tục Hành chính Đấu giá  
4. Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người tập sự chấm dứt tập sự, tổ chức đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt tập sự.

Văn bản thông báo nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Sở Tư pháp xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản (theo mẫu TP-ĐGTS-13).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo của tổ chức đấu giá tài sản.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức đấu giá tài sản

Cơ quan thực hiện TTHC:Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC: Sở Tư pháp xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản theo mẫu TP-ĐGTS-13 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người tập sự chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự chấm dứt tập sự;

- Đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự mà không tiếp tục tập sự;

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không đủ tiêu chuẩn của đấu giá viên.

+  Đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp là công chức, viên chức được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để làm việc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Bị xóa tên khỏi danh sách người tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Thông tư này.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.​