Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
4. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức chủ quản thông báo việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp.

- Tổ chức chủ quản nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Không quy định.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (theo mẫu);

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất là sáu mươi (60) ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

- Chậm nhất là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật) (Mẫu TP-TVPL-12, Thông tư số 01/2010/TT-BTP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó.

- Trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì Chi nhánh phụ thuộc của Trung tâm cũng chấm dứt hoạt động.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT