Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản này sang tổ chức đấu giá tài sản khác trong cùng ...

Thủ tục Hành chính Đấu giá  
2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản này sang tổ chức đấu giá tài sản khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trình tự thực hiện:

- Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự chuyển đến thông báo cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

Hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Sở Tư pháp điều chỉnh thông tin về việc tập sự của người tập sự trong danh sách người tập sự hành nghề đấu giá.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản (theo mẫu TP-ĐGTS-12);

- Văn bản xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản đã nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức đấu giá tài sản

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC: Sở Tư pháp điều chỉnh thông tin về việc tập sự của người tập sự trong danh sách người tập sự hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí: Không quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản theo mẫu TP-ĐGTS-12 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.​