Skip Ribbon Commands
Skip to main content

17 vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính

Tin tức - Sự kiện  
17 vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Theo đó, việc xác định cơ cấu viên chức chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Tại danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính, có 17 vị trí việc làm được quy định gồm: 

1. Chuyên viên chính về triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

2. Chuyên viên về triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

3. Chuyên viên cao cấp về tính toán bảo hiểm

4. Chuyên viên chính về tính toán bảo hiểm

5. Chuyên viên về tính toán bảo hiểm

6. Chuyên viên chính về triển khai, thử nghiệm công nghệ bảo quản

7. Chuyên viên về triển khai, thử nghiệm công nghệ bảo quản

8. Chuyên viên chính về thử nghiệm chất lượng hàng dự trữ

9. Chuyên viên về thử nghiệm chất lượng hàng dự trữ

10. Chuyên viên chính về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bảo quản

11. Chuyên viên về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bảo quản

12. Chuyên viên chính về phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

13. Chuyên viên về phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

14. Chuyên viên về quản lý phòng thí nghiệm, phòng máy, tiếp nhận mẫu

15. Cán sự về quản lý phòng thí nghiệm, phòng máy, tiếp nhận mẫu

16. Nhân viên về quản lý phòng thí nghiệm, phòng máy, tiếp nhận mẫu

17. Chuyên viên về dịch vụ tài chính

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có 5 nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính gồm: Mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; các yêu cầu về trình độ năng lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2024.

Đối với viên chức hiện đang giữ hạng viên chức cao hơn so với hạng viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được giữ hạng viên chức hiện giữ cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.