Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

Tin tức - Sự kiện  
10 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 48/2023/TT-BCT quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã.

Thông tư này áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực thuộc danh mục được quy định tại Điều 4 Thông tư này sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thuộc ngành Công Thương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc ngành Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư quy định, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm:

1- Thương mại trong nước.

2- Xuất nhập khẩu.

3- Xúc tiến thương mại.

4- Công nghiệp.

5- Năng lượng.

6- Hóa chất.

7- Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

8- Quản lý thị trường.

9- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

10- Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêu trên.

Thời hạn không được thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây có trách nhiệm quản lý

Thông tư nêu rõ, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực thuộc danh mục quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nêu trên là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực thuộc danh mục quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nêu trên là đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ, quyền hạn chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 10 nêu trên được xác định theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2024.